Sophia Kosmaoglou Leng Tch’e, 2002. Wood, mirror, 159 x 159 x 14 cm

Leng Tch’e (2002)

Sophia Kosmaoglou Leng Tch’e, 2002. Wood, mirror, 159 x 159 x 14 cm
Leng Tch’e, 2002. Wood, mirror, 159 x 159 x 14 cm

Sophia Kosmaoglou Leng Tch’e, 2002. Wood, mirror, 159 x 159 x 14 cm
Sophia Kosmaoglou Leng Tch’e, 2002. Wood, mirror, 159 x 159 x 14 cm
Sophia Kosmaoglou Leng Tch’e, 2002. Wood, mirror, 159 x 159 x 14 cm
Sophia Kosmaoglou Leng Tch’e, 2002. Wood, mirror, 159 x 159 x 14 cm
Leng Tch’e, 2002. Wood, mirror, 159 x 159 x 14 cm
Leng Tch’e, 2002. Wood, mirror, 159 x 159 x 14 cm
Leng Tch’e, 2002. Wood, mirror, 159 x 159 x 14 cm
Leng Tch’e, 2002. Wood, mirror, 159 x 159 x 14 cm
 

 

EXHIBITIONS Sophia Kosmaoglou: The Diamond Body, Ileana Tounta Con/Temporary, Athens. 2002
COURTESY the artist EDITION 1 + artist’s copy
Sophia Kosmaoglou LENG TCH’E (2002)
Wood, mirror, 159 x 159 x 14 cm.